Hak Asasi Pekerja: Menurut Perspektif Islam dan Undang-Undang

,

Alias Azhar, Harlida Abdul Wahab & Ahmad Munir Ishak
2015. UUM.
Softcover, 23 cm x 15.4 cm, 137 Pages
ISBN: 9789670474960

RM38.00

Buku Hak Asasi Pekerja: Menurut Perspektif Islam dan Undang-Undang merupakan sebuah naskhah rujukan alternatif bagi setiap individu yang bekerja daam sektor awam bagi memahami hak-hak asasi mereka sebagai pekerja sektow awam di Malaysia. Menariknya buku ini mengupas secara menyeluruh berkaitan hak asasi pekerja dari sudut perspektif Islam dan undang-undang sekali gus mampu membina inspirasi hakiki kepada para pekerja sektor awam khususnya di Malaysia.

Hubungan majikan dan pekerja merupakan antara faktor utama yang menjadi penentu ke arah kajayaan dan keberkesanan sesebuah organisasi. Hubungan ini yang diistilahkan sebagai perhubugan industri (industrial relations) sebagai suatu subjek, merupakan suatu bidang yang tidak dapat dipisahkan daripada perkembangan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat. Ianya amat berkait rapat dan saling mempengaruhi dengan keadaan sosial, ekonomi, pilitik dan teknologi dalam sesebuah masyarakat.

Persefahaman dan penghormatan terhadap hak asasi pekerja merupakan suatu perkara yang penting dalam mewujudkan perhubungan industri yang harmoni. Justeru, buku ini adalah penting dalam usaha menganalisis hak asasi pekerja di kalangan pekerja sektor awam di Malaysia yang dilihat dari perspektif Islam dan kerangka perundangan di Malaysia.

Weight 300 g
Dimensions 23 × 15.4 × 1 cm